Skip to main content

Behandelingsovereenkomst

Eigenaresse:
Fabienne Lasten
Website:
www.ana-luz.nl
E-mail:
info@ana-luz.nl
Kvk-nummer:
71726799
Telefoonnummer:
0031-611710743

Artikel 1 Leeftijd
Het leveren van een dienst te weten coaching, reading of healing of deelname aan een workshop geschiedt aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Indien het een jonger iemand betreft dient goedkeuring door de ouders te geschieden, dit in de vorm van een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2 Diensten
2.1 Diverse diensten
De diensten (lees coaching, reading, healing en workshop) worden op vrijwillige basis aangegaan en ondergaan, wat betekent dat bij het aangaan van de afspraak de persoon op de hoogte is van de overeenkomen dienst en hierdoor eigen verantwoordelijkheid in draagt en geen enkele aansprakelijkheid aan de kant van dienstverlener is dan het nakomen van de gemaakte afspraak na ontvangst van betaling. Dit conform artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9 en artikel 10 van de Algemene Voorwaarden van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

2.2. Coaching
Tijdens een coaching sessie wordt een door de opdrachtgever aangekaarte problematiek besproken en handvatten aangereikt hoe verder met deze problematiek om te gaan. Dit betreft een advies vanuit de opdrachtnemer (lees dienstverlener) naar de opdrachtgever (de klant). Alvorens een coaching sessie geschiedt vindt er een intake gesprek plaats waarbij door de opdrachtgever aangegeven wordt welke punten lees problematieken verdere bespreking en behandeling behoeven. Een coaching sessie duurt in principe 1 uur. De tijdsduur kan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever aangepast worden. De coaching sessie geschiedt in principe online of telefonisch, mits de opdrachtgever expliciet vraagt om een of een coaching op locatie en bereidwillig is het door de opdrachtnemer gehanteerde uurtarief plus indien nodig de extra locatiekosten te bekostigen.

2.3. Reading
Tijdens een reading krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om diverse vragen met betrekking tot diverse levensgebieden ( leven, werk, liefde, financiën, zakelijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling enz.) aan de opdrachtnemer te stellen. De opdrachtnemer voelt in op de energie van de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangedragen situatie of persoon en voorziet de opdrachtgever van antwoorden op de gestelde vragen. Een reading sessie kan voor de duur van een half uur of anders een uur geboekt worden. De reading sessie geschiedt in principe online of telefonisch, mits de opdrachtgever expliciet vraag om een reading op locatie en bereidwillig is het door de opdrachtnemer gehanteerde uurtarief plus indien nodig de extra locatiekosten te bekostigen.

2.4. Healing
Tijdens een healing sessie wordt de energiebanen van de opdrachtgever verschoond en verlicht. Dit geschiedt door concentratie en invoelen door de opdrachtnemer. De healing sessie geschiedt op afstand. De duur van deze sessie fluctueert. Binnen 24 uur na de healing sessie ontvangt de opdrachtgever een healing rapport elektronisch verzonden door de opdrachtnemer.

2.5. Workshop
Tijdens een door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz georganiseerde workshops staat het thema Spiritualiteit centraal. De workshop wordt door Ana-Luz Coaching geïnitieerd en georganiseerd. Dit geschiedt niet in opdracht. Klanten kunnen deelnemen aan de workshop na vermelding van deze activiteit op haar website: www.ana-luz.nl.

Artikel 3 Betaling
Alle diensten te weten coaching, reading en healing geschiedt op basis van vooruitbetaling. Het aanbetaalde bedrag is niet terug betaalbaar. Dit conform artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Ana-Luz Coaching | Ana-Luz.

Artikel 4 Afspraak en nakomen afspraak
Door het maken van de afspraak en het voldoen van de gevraagde prijs committeert de klant zich om de afspraak na te komen. Indien de klant vanwege grondige reden een afspraak niet kan nakomen, dient de afspraak binnen 24 uur voor de overeengekomen afspraak geannuleerd te worden. Bij een tijdige afmelding zal door de dienstverlener een nieuwe afspraak met de klant gemaakt worden. Geschiedt de afmelding niet binnen 24 uur voor de overeengekomen afspraak, dan komt de afspraak volledig te vervallen. Dit zonder terugbetaling. Dit conform artikel 4, artikel 6 en artikel 9 Algemene Voorwaarden Ana-Luz Coaching I Ana-Luz. De dienstverlener, Fabienne Lasten van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz committeert zich de met de klant afgesproken dienst na te komen, waarbij de de privacygegevens van de klant gewaarborgd worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
De opdrachtgever wordt alvorens een bepaalde dienst geleverd wordt door de opdrachtnemer ingelicht over de dienst. Dit geschiedt door publicatie van de benodigde informatie op de website www.ana-luz.nl en tijdens de telefonische/elektronische bevestiging van de afspraak. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de resultaten die voortvloeien op basis van de geleverde dienst door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van resultaten of hoe onbestaanbaar dan ook voor negatieve gevolgen voorvloeiende uit de geleverde dienst. Dit conform artikel 17 en artikel 18 van de Algemene Voorwaarden Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

Artikel 6 Geheimhouding
Beide partijen, zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie die hij/zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie. Dit conform artikel 16 van de Algemene Voorwaarden van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

Artikel 7 Klachten
Klachten over de diensten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend. Klachten over verrichtte diensten moet de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen 3 weken na afronding van de betreffende diensten, zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te melden aan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz. De ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz in behandeling genomen, waarbij als de klacht terecht is door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zich zal inzetten om de best mogelijke oplossing te bereiken voor de opdrachtgever. Dit conform artikel 19 van de Algemene Voorwaarden van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

Artikel 8 Wijzigingen van deze behandelingsovereenkomst
Ana-Luz Coaching I Ana-Luz behoudt zich het recht om deze behandelingsovereenkomst te kunnen wijzigen en/of te kunnen aanvullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz aan opdrachtgever doorgegeven. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wenst te accepteren, kan de opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe behandelingsovereenkomst van toepassing is de overeenkomst beëindigen.

Versie: 18 mei 2020

Behandelingsovereenkomst

Eigenaresse: Fabienne Lasten
Website: www.ana-luz.nl
E-mail: info@ana-luz.nl
Kvk-nummer: 71726799
Telefoonnummer: 0031-611710743

Artikel 1 Leeftijd
Het leveren van een dienst te weten coaching, reading of healing of deelname aan een workshop geschiedt aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Indien het een jonger iemand betreft dient goedkeuring door de ouders te geschieden, dit in de vorm van een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2 Diensten
2.1 Diverse diensten
De diensten (lees coaching, reading, healing en workshop) worden op vrijwillige basis aangegaan en ondergaan, wat betekent dat bij het aangaan van de afspraak de persoon op de hoogte is van de overeenkomen dienst en hierdoor eigen verantwoordelijkheid in draagt en geen enkele aansprakelijkheid aan de kant van dienstverlener is dan het nakomen van de gemaakte afspraak na ontvangst van betaling. Dit conform artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9 en artikel 10 van de Algemene Voorwaarden van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

2.2. Coaching
Tijdens een coaching sessie wordt een door de opdrachtgever aangekaarte problematiek besproken en handvatten aangereikt hoe verder met deze problematiek om te gaan. Dit betreft een advies vanuit de opdrachtnemer (lees dienstverlener) naar de opdrachtgever (de klant). Alvorens een coaching sessie geschiedt vindt er een intake gesprek plaats waarbij door de opdrachtgever aangegeven wordt welke punten lees problematieken verdere bespreking en behandeling behoeven. Een coaching sessie duurt in principe 1 uur. De tijdsduur kan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever aangepast worden. De coaching sessie geschiedt in principe online of telefonisch, mits de opdrachtgever expliciet vraagt om een of een coaching op locatie en bereidwillig is het door de opdrachtnemer gehanteerde uurtarief plus indien nodig de extra locatiekosten te bekostigen.

2.3. Reading
Tijdens een reading krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om diverse vragen met betrekking tot diverse levensgebieden ( leven, werk, liefde, financiën, zakelijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling enz.) aan de opdrachtnemer te stellen. De opdrachtnemer voelt in op de energie van de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangedragen situatie of persoon en voorziet de opdrachtgever van antwoorden op de gestelde vragen. Een reading sessie kan voor de duur van een half uur of anders een uur geboekt worden. De reading sessie geschiedt in principe online of telefonisch, mits de opdrachtgever expliciet vraag om een reading op locatie en bereidwillig is het door de opdrachtnemer gehanteerde uurtarief plus indien nodig de extra locatiekosten te bekostigen.

2.4. Healing
Tijdens een healing sessie wordt de energiebanen van de opdrachtgever verschoond en verlicht. Dit geschiedt door concentratie en invoelen door de opdrachtnemer. De healing sessie geschiedt op afstand. De duur van deze sessie fluctueert. Binnen 24 uur na de healing sessie ontvangt de opdrachtgever een healing rapport elektronisch verzonden door de opdrachtnemer.

2.5. Workshop
Tijdens een door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz georganiseerde workshops staat het thema Spiritualiteit centraal. De workshop wordt door Ana-Luz Coaching geïnitieerd en georganiseerd. Dit geschiedt niet in opdracht. Klanten kunnen deelnemen aan de workshop na vermelding van deze activiteit op haar website: www.ana-luz.nl.

Artikel 3 Betaling
Alle diensten te weten coaching, reading en healing geschiedt op basis van vooruitbetaling. Het aanbetaalde bedrag is niet terug betaalbaar. Dit conform artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Ana-Luz Coaching | Ana-Luz.

Artikel 4 Afspraak en nakomen afspraak
Door het maken van de afspraak en het voldoen van de gevraagde prijs committeert de klant zich om de afspraak na te komen. Indien de klant vanwege grondige reden een afspraak niet kan nakomen, dient de afspraak binnen 24 uur voor de overeengekomen afspraak geannuleerd te worden. Bij een tijdige afmelding zal door de dienstverlener een nieuwe afspraak met de klant gemaakt worden. Geschiedt de afmelding niet binnen 24 uur voor de overeengekomen afspraak, dan komt de afspraak volledig te vervallen. Dit zonder terugbetaling. Dit conform artikel 4, artikel 6 en artikel 9 Algemene Voorwaarden Ana-Luz Coaching I Ana-Luz. De dienstverlener, Fabienne Lasten van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz committeert zich de met de klant afgesproken dienst na te komen, waarbij de de privacygegevens van de klant gewaarborgd worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
De opdrachtgever wordt alvorens een bepaalde dienst geleverd wordt door de opdrachtnemer ingelicht over de dienst. Dit geschiedt door publicatie van de benodigde informatie op de website www.ana-luz.nl en tijdens de telefonische/elektronische bevestiging van de afspraak. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de resultaten die voortvloeien op basis van de geleverde dienst door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van resultaten of hoe onbestaanbaar dan ook voor negatieve gevolgen voorvloeiende uit de geleverde dienst. Dit conform artikel 17 en artikel 18 van de Algemene Voorwaarden Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

Artikel 6 Geheimhouding
Beide partijen, zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie die hij/zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie. Dit conform artikel 16 van de Algemene Voorwaarden van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

Artikel 7 Klachten
Klachten over de diensten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend. Klachten over verrichtte diensten moet de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen 3 weken na afronding van de betreffende diensten, zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te melden aan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz. De ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz in behandeling genomen, waarbij als de klacht terecht is door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zich zal inzetten om de best mogelijke oplossing te bereiken voor de opdrachtgever. Dit conform artikel 19 van de Algemene Voorwaarden van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.

Artikel 8 Wijzigingen van deze behandelingsovereenkomst
Ana-Luz Coaching I Ana-Luz behoudt zich het recht om deze behandelingsovereenkomst te kunnen wijzigen en/of te kunnen aanvullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz aan opdrachtgever doorgegeven. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wenst te accepteren, kan de opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe behandelingsovereenkomst van toepassing is de overeenkomst beëindigen.

Versie: 18 mei 2020