Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Ana-Luz Coaching | Ana-Luz
Eigenaresse:
Fabienne Lasten
Telefoonnummer:
+31611710743
E-mailadres:
info@ana-luz.nl
KvK nummer:
71726799

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders in aangegeven.

1.1. Ana-Luz Coaching | Ana-Luz: Ana-Luz Coaching I Ana-Luz, vertegenwoordigt door Fabienne Lasten, de onderneming met Kvk nummer 71726799, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Ana-Luz Coaching I Ana-Luz  de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.3. De opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Ana-Luz Coaching I Ana -Luz te bepalen diensten die verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
1.4. Annuleren: beëindiging of ontbindingen van de overeenkomst.
1.5. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tussen Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en de opdrachtgever.
1.7. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.8. Schriftelijk: waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten allen tijde bij de opdrachtgever.
1.9. Uitvoerdatum: de datum waarop de dienst (coaching, reading, healing, workshop) uitgevoerd wordt.

Artikel 2 Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes (online) werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en dergelijke tussen Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en de opdrachtgever.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus niet van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en offerte
3.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz publiceert een prijslijst op haar website. De standaard prijzen of pakketprijzen op de website zijn enkel bedoeld als indicatie en zijn niet bindend.
3.2. Offertes van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verplicht zich de benodigde informatie te vermelden die noodzakelijk is voor het opstellen van de offerte.
3.3. In het geval van een op maat gesneden pakket aan diensten doet Ana-Luz Coaching I Ana-Luz een aanbod middels een offerte.
3.4. Het aanbod is voor de duur van 14 dagen geldig, mits anders overeengekomen.
3.5. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
3.6. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in de genoemde offertes inclusief Btw, exclusief reiskosten, exclusief locatiekosten en exclusiefode resterende voortvloeiende kosten van de een of een dienstverlening op locatie. Dit mits anders aangegeven.
3.7. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door verandering in de werkzaamheden of prijsstijgingen. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz, zal de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht/dienst
4.1. De opdrachtgever gaat akkoord met de opdracht/dienst zodra de afspraak gemaakt wordt en door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz bevestigd wordt. De bevestiging door Ana-Luz  Coaching I Ana-Luz geschiedt middels telefonisch onderhoud en middels elektronische berichtgeving.
4.2. Wanneer de opdracht door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz wordt bevestigd committeert de opdrachtgever zich aan de gemaakte afspraak en afname van de dienst en de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting.
4.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz behoudt het recht om een opdracht/dienst te weigeren wanneer na de aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar gesteld wordt die het voor Ana-Luz Coaching I Ana-Luz onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
4.4. Na aanvaarding van de opdracht/dienst op grond van deze algemene voorwaarden is sprake van een door betrokken partijen aangegane overeenkomst. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide betrokken partijen daarmee schriftelijk instemmen. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz kan in onderhavig geval de vergoeding voor de opdracht/dienst wijzigen.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking
5.1. De opdrachtgever verstrekt Ana-Luz Coaching I Ana-Luz tijdig alle benodigde informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht/dienst.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
6.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zal de opdracht/dienst conform de overeengekomen afspraak uitvoeren. Dit conform eigen stijl en zoals op haar website weergegeven werkwijze in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
6.2. De opdrachtgever committeert zich om op het overeengekomen tijdstip de dienst te laten geschieden.
6.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor prijsrestitutie vanwege calamiteiten noch vanwege het nalatigheid aan de kant van de opdrachtgever.
6.4. De opdracht/ dienst wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling conform de prijsopgave hetzij conform de vermelding van de prijslijst op haar website of overeenkomstig de verstrekte offerte.
6.5. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor het welbevinden van de opdrachtgever. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie, belevenis en welbevinden van de opdrachtgever aangaande de afgenomen opdracht/diensten.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht
7.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht/dienst kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht/dienst en de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden.
7.2. Wanneer door de opdrachtgever tussentijdse wijzigingen plaatsvinden in de uitvoering van de opdracht/dienst, brengt Ana-Luz Coaching i Ana-Luz de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht/dienst van de opdrachtgever.
7.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz brengt vervolgens de extra kosten die gepaard gaan met de doorgevoerde wijziging in rekening bij de opdrachtgever.

Artikel 8 Coaching, Reading, Healing & Workshop
8.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz heeft het recht een van de bovengenoemde diensten te annuleren in het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval, calamiteiten of een technische storing. In dergelijk gevallen met uitzondering van calamiteiten getracht worden in onderling overleg overeenstemming te bereiken voor een nieuwe uitvoerdatum.

Artikel 9 Het verzetten van afspraken
9.1. Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 1 dag ( lees binnen 24 uur) voor de desbetreffende afspraak annuleert zal de opdrachtnemer de kosten ( de overeengekomen prijs en de extra kosten) in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
9.2. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.
9.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 Levering
10.1. Binnen 24 uur na ontvangst van de email aangaande de te wensen dienst, zal er vanuit Ana-Luz Coaching I Ana-Luz contact opgenomen worden ter bespreking van de beschikbaarheid en de te maken afspraak. Na telefonisch en elektronische bevestiging door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zal de afspraak (de levering van de dienst) plaatsvinden op de afgesproken en tijdstip.

Artikel 11 Vergoeding
11.1. Indien door partijen geen  vergoeding is overeengekomen, is de door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Ana-Luz Coaching I Ana-Luz een redelijke en billijke vergoeding voor de geleverde dienst.
11.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Ana-Luz Coaching I Ana-Luz gerechtigd om de prijs naar aanleiding van de wijziging en/of aanvulling aan te passen en/of te verhogen. De opdrachtgever ontvangt dan een nabetaling verzoek in de vorm van een factuur.
11.3.Indien voor de gemaakte afspraak reiskosten gemaakt dienen te worden en deze niet bij de prijs van de opdracht zijn inbegrepen, zal Ana-Luz Coaching I Ana-Luz hier vooraf melding van maken. De reiskosten worden op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd. De opdrachtgever ontvangt dan een nabetaling verzoek in de vorm van een factuur.
11.4. Alle door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz genoemde bedragen zijn inclusief Btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Contractduur
12.1. De partijen gaan de opdracht aan voor bepaalde tijd, tenzij ander is overeengekomen.

Artikel 13 Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ana-Luz Coaching I Ana-Luz geen invloed op kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, uitbraak epidemie, diefstal, vernieling, brand, storm en waterschade in het bedrijf van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen ook hieronder.
13.2.  Ana-Luz Coaching I Ana-Luz heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
13.3. Is Ana-Luz Coaching I Ana-Luz op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden
14.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zal aan de opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders is overeengekomen.
14.2. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan de opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz van de opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling doormiddel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.
14.3. In principe geschiedt de betaling van de opdracht/ dienst volledig middels vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.
14.4. De betalingsverplichting blijft ook gelden als de opdrachtgever geen gebruik wens te maken van de afgesproken opdracht/dienst die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd of te vervaardigen waren. De opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
14.5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal de afgesproken opdracht/dienst niet plaatsvinden.
14.6. Aangaande de extra kosten voortvloeiende uit een reeds plaatsgevonden afspraak worden deze in rekening gebracht middels een factuur met het verzoek de gemaakte kosten binnen 14 dagen te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering  verstuurd met het verzoek om tot betaling over te gaan. Dit wederom binnen een tijdbestek van 14 dagen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.
14.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 15 Auteursrecht
15.1. Op alle door Ana-Luz Coaching I Ana -Luz in de persoon van Fabienne Lasten
opgestelde teksten, quotes, gedichten blijven het auteursrecht van toepassing.
15.2. Bij publicatie van het bovengenoemde dient de naam van Fabienne Lasten I Ana-Luz vermeld te worden.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1.
 Beide partijen zijn verplicht om  vertrouwelijke informatie die hij/zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
16.2. Moet Ana-Luz Coaching I Ana-Luz vertegenwoordigt door Fabienne Lasten als zijnde eigenaresse volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht/ dienst te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is geleden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1. 
De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten.
17.2. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de te leveren diensten door toedoen van de opdrachtgever. Hiermee wordt bedoeld onvolledige informatieverstrekking vanuit de kant van de opdrachtgever.
17.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste/onvolledige informatie verstrekking vanuit de kant van de opdrachtgever.
17.4. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheids-
verzekering van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz vergoed/gedekt wordt.
17.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.
17.6. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
17.7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, readingssessie, healing sessie of workshop. Opdrachtgever blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
17.8. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Vrijwaringen
18.1.
 De opdrachtgever vrijwaart Ana-Luz Coaching I Ana-Luz voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz toerekenbaar is.
18.2. Indien Ana-Luz Coaching I Ana-Luz uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
18.3. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
18.4. Alle kosten en schade aan de zijde van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 19 Klachten
19.1.
 Klachten over de diensten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
19.2. Klachten over verrichtte diensten moet de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen 3 weken na afronding van de betreffende diensten, zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te melden aan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.
19.3. De ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz in behandeling genomen, waarbij als de klacht terecht is door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zich zal inzetten om de best mogelijke oplossing te bereiken voor de opdrachtgever.
19.4. De ingediende klacht(en) of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 20 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
20.1.
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of niet vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
20.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

Versie: 18 mei 2020

Algemene Voorwaarden

Ana-Luz Coaching | Ana-Luz
Eigenaresse: Fabienne Lasten
Telefoonnummer: +31611710743
E-mailadres: info@ana-luz.nl
KvK nummer: 71726799

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders in aangegeven.

1.1. Ana-Luz Coaching | Ana-Luz: Ana-Luz Coaching I Ana-Luz, vertegenwoordigt door Fabienne Lasten, de onderneming met Kvk nummer 71726799, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Ana-Luz Coaching I Ana-Luz  de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.3. De opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Ana-Luz Coaching I Ana -Luz te bepalen diensten die verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
1.4. Annuleren: beëindiging of ontbindingen van de overeenkomst.
1.5. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tussen Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en de opdrachtgever.
1.7. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.8. Schriftelijk: waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten allen tijde bij de opdrachtgever.
1.9. Uitvoerdatum: de datum waarop de dienst (coaching, reading, healing, workshop) uitgevoerd wordt.

Artikel 2 Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes (online) werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en dergelijke tussen Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en de opdrachtgever.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus niet van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en offerte
3.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz publiceert een prijslijst op haar website. De standaard prijzen of pakketprijzen op de website zijn enkel bedoeld als indicatie en zijn niet bindend.
3.2. Offertes van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verplicht zich de benodigde informatie te vermelden die noodzakelijk is voor het opstellen van de offerte.
3.3. In het geval van een op maat gesneden pakket aan diensten doet Ana-Luz Coaching I Ana-Luz een aanbod middels een offerte.
3.4. Het aanbod is voor de duur van 14 dagen geldig, mits anders overeengekomen.
3.5. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
3.6. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in de genoemde offertes inclusief Btw, exclusief reiskosten, exclusief locatiekosten en exclusiefode resterende voortvloeiende kosten van de een of een dienstverlening op locatie. Dit mits anders aangegeven.
3.7. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door verandering in de werkzaamheden of prijsstijgingen. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz, zal de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht/dienst
4.1. De opdrachtgever gaat akkoord met de opdracht/dienst zodra de afspraak gemaakt wordt en door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz bevestigd wordt. De bevestiging door Ana-Luz  Coaching I Ana-Luz geschiedt middels telefonisch onderhoud en middels elektronische berichtgeving.
4.2. Wanneer de opdracht door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz wordt bevestigd committeert de opdrachtgever zich aan de gemaakte afspraak en afname van de dienst en de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting.
4.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz behoudt het recht om een opdracht/dienst te weigeren wanneer na de aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar gesteld wordt die het voor Ana-Luz Coaching I Ana-Luz onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
4.4. Na aanvaarding van de opdracht/dienst op grond van deze algemene voorwaarden is sprake van een door betrokken partijen aangegane overeenkomst. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide betrokken partijen daarmee schriftelijk instemmen. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz kan in onderhavig geval de vergoeding voor de opdracht/dienst wijzigen.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking
5.1. De opdrachtgever verstrekt Ana-Luz Coaching I Ana-Luz tijdig alle benodigde informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht/dienst.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
6.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zal de opdracht/dienst conform de overeengekomen afspraak uitvoeren. Dit conform eigen stijl en zoals op haar website weergegeven werkwijze in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
6.2. De opdrachtgever committeert zich om op het overeengekomen tijdstip de dienst te laten geschieden.
6.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor prijsrestitutie vanwege calamiteiten noch vanwege het nalatigheid aan de kant van de opdrachtgever.
6.4. De opdracht/ dienst wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling conform de prijsopgave hetzij conform de vermelding van de prijslijst op haar website of overeenkomstig de verstrekte offerte.
6.5. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor het welbevinden van de opdrachtgever. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie, belevenis en welbevinden van de opdrachtgever aangaande de afgenomen opdracht/diensten.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht
7.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht/dienst kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht/dienst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
7.2. Wanneer door de opdrachtgever tussentijdse wijzigingen plaatsvinden in de uitvoering van de opdracht/dienst, brengt Ana-Luz Coaching i Ana-Luz de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht/dienst van de opdrachtgever.
7.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz brengt vervolgens de extra kosten die gepaard gaan met de doorgevoerde wijziging in rekening bij de opdrachtgever.

Artikel 8 Coaching, Reading, Healing & Workshop
8.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz heeft het recht een van de bovengenoemde diensten te annuleren in het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval, calamiteiten of een technische storing. In dergelijk gevallen met uitzondering van calamiteiten getracht worden in onderling overleg overeenstemming te bereiken voor een nieuwe uitvoerdatum.

Artikel 9 Het verzetten van afspraken
9.1. Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 1 dag ( lees binnen 24 uur) voor de desbetreffende afspraak annuleert zal de opdrachtnemer de kosten ( de overeengekomen prijs en de extra kosten) in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
9.2. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.
9.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 Levering
10.1. Binnen 24 uur na ontvangst van de email aangaande de te wensen dienst, zal er vanuit Ana-Luz Coaching I Ana-Luz contact opgenomen worden ter bespreking van de beschikbaarheid en de te maken afspraak. Na telefonisch en elektronische bevestiging door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zal de afspraak (de levering van de dienst) plaatsvinden op de afgesproken en tijdstip.

Artikel 11 Vergoeding
11.1. Indien door partijen geen  vergoeding is overeengekomen, is de door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Ana-Luz Coaching I Ana-Luz een redelijke en billijke vergoeding voor de geleverde dienst.
11.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Ana-Luz Coaching I Ana-Luz gerechtigd om de prijs naar aanleiding van de wijziging en/of aanvulling aan te passen en/of te verhogen. De opdrachtgever ontvangt dan een nabetaling verzoek in de vorm van een factuur.
11.3.Indien voor de gemaakte afspraak reiskosten gemaakt dienen te worden en deze niet bij de prijs van de opdracht zijn inbegrepen, zal Ana-Luz Coaching I Ana-Luz hier vooraf melding van maken. De reiskosten worden op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd. De opdrachtgever ontvangt dan een nabetaling verzoek in de vorm van een factuur.
11.4. Alle door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz genoemde bedragen zijn inclusief Btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Contractduur
12.1. De partijen gaan de opdracht aan voor bepaalde tijd, tenzij ander is overeengekomen.

Artikel 13 Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ana-Luz Coaching I Ana-Luz geen invloed op kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, uitbraak epidemie, diefstal, vernieling, brand, storm en waterschade in het bedrijf van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen ook hieronder.
13.2.  Ana-Luz Coaching I Ana-Luz heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
13.3. Is Ana-Luz Coaching I Ana-Luz op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden
14.1. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zal aan de opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders is overeengekomen.
14.2. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan de opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz van de opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling doormiddel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.
14.3. In principe geschiedt de betaling van de opdracht/ dienst volledig middels vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.
14.4. De betalingsverplichting blijft ook gelden als de opdrachtgever geen gebruik wens te maken van de afgesproken opdracht/dienst die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd of te vervaardigen waren. De opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
14.5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal de afgesproken opdracht/dienst niet plaatsvinden.
14.6. Aangaande de extra kosten voortvloeiende uit een reeds plaatsgevonden afspraak worden deze in rekening gebracht middels een factuur met het verzoek de gemaakte kosten binnen 14 dagen te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering  verstuurd met het verzoek om tot betaling over te gaan. Dit wederom binnen een tijdbestek van 14 dagen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.
14.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 15 Auteursrecht
15.1. Op alle door Ana-Luz Coaching I Ana -Luz in de persoon van Fabienne Lasten opgestelde teksten, quotes, gedichten blijven het auteursrecht van toepassing.
15.2. Bij publicatie van het bovengenoemde dient de naam van Fabienne Lasten I Ana-Luz vermeld te worden.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1.
 Beide partijen zijn verplicht om  vertrouwelijke informatie die hij/zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
16.2. Moet Ana-Luz Coaching I Ana-Luz vertegenwoordigt door Fabienne Lasten als zijnde eigenaresse volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht/ dienst te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is geleden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1. 
De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten.
17.2. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de te leveren diensten door toedoen van de opdrachtgever. Hiermee wordt bedoeld onvolledige informatieverstrekking vanuit de kant van de opdrachtgever.
17.3. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste/onvolledige informatie verstrekking vanuit de kant van de opdrachtgever.
17.4. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz vergoed/gedekt wordt.
17.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.
17.6. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Ana-Luz Coaching I Ana-Luz is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
17.7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, readingssessie, healing sessie of workshop. Opdrachtgever blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
17.8. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Vrijwaringen
18.1.
 De opdrachtgever vrijwaart Ana-Luz Coaching I Ana-Luz voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz toerekenbaar is.
18.2. Indien Ana-Luz Coaching I Ana-Luz uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
18.3. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
18.4. Alle kosten en schade aan de zijde van Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 19 Klachten
19.1.
 Klachten over de diensten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
19.2. Klachten over verrichtte diensten moet de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen 3 weken na afronding van de betreffende diensten, zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te melden aan Ana-Luz Coaching I Ana-Luz.
19.3. De ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz in behandeling genomen, waarbij als de klacht terecht is door Ana-Luz Coaching I Ana-Luz zich zal inzetten om de best mogelijke oplossing te bereiken voor de opdrachtgever.
19.4. De ingediende klacht(en) of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 20 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
20.1.
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of niet vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
20.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ana-Luz Coaching I Ana-Luz en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

Versie: 18 mei 2020